1. Subskrypcja ze strony aktywnezabrze.pl
  2. Zgadzam się na takie przesyłanie danych
  3. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych.

NALEŻY ZAZNAJOMIĆ SIĘ Z PONIŻSZYM TEKSTEM Z FORUM JOOMLA

Przeczytaj @Gall ustawę o ochronie danych osobowych, bo nie dotyczy ona wszystkich bez wyjątku.

Art. 2
2. Ustawę stosuje się również do:
1) podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami
prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową,
zawodową lub dla realizacji celów statutowych

- które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków
technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3a. 1. Ustawy nie stosuje się do:
1) osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych,

Z tego zapisu jasno wynika, że dla osób fizycznych gromadzących dane osobowe nie dla celów zarobkowych, zawodowych i statutowych ustawy nie stosuje się w całości. Tym samym o przysłowiowych "pierdołach" może osoba fizyczna informować poprzez newslettera swoich subskrybentów bez obowiązku rejestracji bazy w GIODO. Jedna absurdalna i kontrowersyjnainterpretacja GIODO (bo nie jest to zawarte w żadnym artykule ustawy) o obowiązku rejestracji bazy subskrybentów newslettera nie może stać w sprzeczności z art. 3a. 1 o ile nie narusza celów tam wymienionych.